Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Guld Compagniet i Motala Aktiebolag, org. nr 556559-1582, Kungsgatan 14, 591 30 Motala, e-mail: Ïnfo@coffert.se (”Coffert”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Coffert tycker det är viktigt med din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Coffert samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på Ïnfo@coffert.se Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy och rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad på denna.

Personuppgiftsansvarig

Coffert är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlas dina personuppgifter?

Du ger oss tillgång till vissa personuppgifter när du handlar i någon av våra butiker eller på Coffert.se samt när du interagerar med oss på annat sätt, exempelvis via kundtjänst.

För att du ska kunna besöka och använda vår webbplats, genomföra en order, kontakta oss för service eller information via vår kundtjänst, lämna in modellansökning eller anmäla dig som influencer hos oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Efter genomförd order på Coffert.se skapas ett kundkonto automatiskt hos Coffert för lagring av bonuspoäng, inköpshistorik, hur du interagerar med webbplatsen, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mejl eller klicka på en länk.

Vid kontakt med kundtjänst samlar Coffert in uppgifter som du själv uppger för att kunna genomföra återkoppling. Övriga uppgifter som lagras vid kontakt via chatt eller liknande är IP-adress.

Personuppgifter

De personuppgifter Coffert samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför order eller kontaktar kundtjänst är:

 • Namn
 • Personnummer (kan förekomma)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fysiska egenskaper (storlek)
 • Enhetsdata (såsom IP-adress, språkinställningar och geografisk information)
 • Kundnummer
 • Betalningsreferens
 • Köp- och användargenererad data-/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på)
 • Bildupptag (övervakning i våra butiker eller våra kontor)
 • Preferenser och beteende
 • Användarkonto på sociala kanaler (gäller endast influencers)

Mer om vår behandling hittar du under Översikt av vår personuppgiftsbehandling.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Coffert behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt per telefon avseende Coffert´s egna och utvalda samarbetspartners varor.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt SMS.
 • Besvara ansökningar från modeller och influencers.
 • Utföra för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.
 • Förhindra bedrägerier samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Förhindra inbrott, stöld och vandalism.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för riktad marknadsföring och personaliserade tjänster, vänligen kontakta oss via e-post på info@coffert.se. Om du inte vill få kommunikation i form av marknadsföring kan du när som helst välja bort den genom att avregistrera dig för nyhetsbrev eller SMS. Instruktioner finns med i varje utskick.

Mer om vår behandling hittar du under Översikt av vår personuppgiftsbehandling.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Coffert baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder, vilka beskrivs i detta avsnitt.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att administrera nytt konto, genomföra köp, leverera dina varor, presentera orderhistorik, hantera reklamationer och garantiärenden, tillhandahålla kundsupport, etc. Vissa personuppgifter är även nödvändiga dels för att ingå avtal, dels för att fullgöra avtal med våra modeller och influencers.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på vårt berättigade intresse. Exempelvis är viss behandling nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information till dig som kund, samt lämna erbjudanden om våra varor. I denna behandling hanterar vi uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Coffert samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter. Dessutom använder vi oss av berättigat intresse för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala ordersummor, köpta varumärken eller specifika varor. Även den personuppgiftsbehandling som sker via våra övervakningskameror baseras på vårt berättigade intresse. Coffert behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av berättigat intresse.

Om du inte vill att vi samlar uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Coffert samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter kan du när som helst begära att denna typ av behandling avslutas genom att kontakta oss via e-post på info@coffert.se.

I vissa fall kan Coffert ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Mer om vår behandling hittar du under Översikt av vår personuppgiftsbehandling.

Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

Som registrerad hos oss har du rätt att:

 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig (rätt till tillgång)
 • Få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade (rätt till rättelse)
 • Få dina uppgifter begränsade, t.ex. i väntan på att få dina uppgifters korrekthet kontrollerade (rätt till begränsning av behandling)
 • Få din information raderad under vissa förutsättningar (rätten att bli bortglömd)
 • Göra invändning mot viss behandling av dina personuppgifter, såsom den som grundar sig på vårt berättigade intresse (rätt att invända mot behandling)
 • Bli informerad om när, hur och varför dina uppgifter behandlas (rätt till information)
 • Ta del av uppgifter som behandlas med ditt samtycke och när som helst återkalla lämnat samtycke (samtycke kan återkallas)
 • Få dina uppgifter överförda till annat företag, myndighet eller organisation (rätt till dataportabilitet)

Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig?

Som registrerad hos oss har du rätt att se vilka uppgifter vi sparar om dig samt hur de används av oss. Genom att skicka in en skriftligt undertecknad ansökan tillsammans med en kopia på din legitimation kan du kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Vår hantering är manuell vilket gör att det kan ta upp till 30 dagar innan informationen kan skickas till dig. Ett registerutdrag kan endast skickas till den verifierade adress som vi har hos oss.

Begäran om registerutdrag skickas till:


Guld Compagniet i Motala Aktiebolag
Attn: Personuppgiftsansvarig
Kungsgatan 14, 591 30 Motala

Hur gör jag om jag vill radera all information ni har om mig?

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du vill radera dina uppgifter loggar du in på “Mitt konto” och klickar på “Radera kunddata”. Vi kommer då att radera den kunddata som lagrats så snart som möjligt. Om du inte är registrerad i egenskap av kund och därmed saknar ett konto hos oss är du välkommen att skicka in en begäran om radering på samma sätt som du skickar in en begäran om registerutdrag (se ovan). På detta sätt säkerställer vi att du är du och raderar därefter dina uppgifter.

Det kan dock finnas såväl avtalsmässiga som rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Vi kommer i dessa fall endast avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att fullgöra våra förpliktelser.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Exempelvis för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Coffert kan komma att spara uppgifterna så länge som det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Coffert rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Coffert sparar orderrelaterade uppgifter och information om kunder i 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Coffert.

Analysdata som vi samlar via cookies, såsom Google Analytics, sparas i upp till 50 månader.

Mer om vår behandling hittar du under Översikt av vår personuppgiftsbehandling.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/EES, men kan även komma att behandlas i ett land utanför EU/EES. I det senare fallet tillämpar KidsBrandStore avtalsklausuler av standardtyp godkända av EU-kommissionen och säkerställer att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt i enlighet med vår integritetspolicy.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Coffert kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part som ingår i Coffert koncernbolag och endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Coffert om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Coffert rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som behandlar och hanterar personuppgifter för vår räkning för att vi ska kunna fullfölja ändamålen med behandlingen. Med våra personuppgiftsbiträden har vi ingått avtal som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med vår policy för sådan behandling.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med följande:

 • Transporter (Logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (Betaltjänstleverantörer)
 • IT-tjänster (Drift, support och underhåll av IT-lösningar)
 • Kundtjänst (System för hantering av ärenden rörande kundsupport)
 • Annonstjänster (Återrapportering av orderdata)
 • Webbanalystjänster (Leverantörer av analysverktyg)

Skyddet av personuppgifter

Coffert har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vi använder oss av Secure Sockets Layer (SSL), vilket innebär att all datakommunikation som skickas mellan två enheter förblir privat och krypterad.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Dessa använder vi bland annat för att tala om för dig vad som är nytt sedan du senast besökte vår hemsida.

Coffert .se använder bland annat sessionscookies. En sessionscookie lever endast så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessionscookie. Vi sparar också annan information i övriga cookies som bl.a. information som vi använder för att hämta dina inställningar i en databas (t.ex. automatisk inloggning, sortering i listor etc.).

Om du bara accepterar s.k. sessionscookies kan du använda vår webbplats fullt ut, vilket du inte kan göra om inte accepterar några cookies alls. Du kommer bland annat inte kunna logga in, beställa eller lägga varor i varukorgen. De flesta webbläsare har en standardinställning som automatiskt accepterar användningen av cookies.

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Du kan alltid radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare samt välja så att inga cookies lagras på din enhet genom att ändra i webbläsarens inställningar. Mer information om hur man stänger av cookies finns i instruktionerna till din webbläsare.